Zaznacz w kalendarzu 12-15.11.2020 WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

Regulamin imprezy masowej

Regulamin imprezy

XVI EL SOL SALSA FESTIVAL

Miejsce imprezy: Hotel „Sangate” ul. 17 Stycznia 32

Termin: 12 – 15 listopada 2020 r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

 1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

a. osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,

b. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

a. zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

b. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:

a. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b. unikać paniki,

c. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

d. nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.salsafestival.pl
  • a także zostanie rozmieszczony przy wejściach na teren imprezy i w widocznych dla uczestników miejscach imprezy

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 tys. złotych,  oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.