Zaznacz w kalendarzu 13-15.11.2020 WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

Regulamin zasad bezpieczeństwa

Regulamin udziału w El Sol Salsa Festival Social Edition w trakcie pandemii COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem oraz administratorem danych osobowych jest Chagowska Productions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 13/294, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000562649, NIP: 5252621566, REGON: 36176909200000, prowadząca serwis pod adresem: www.salsafestival.pl
  Pełne informacje o polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej: www.salsafestival.pl/en/privacy-policy/
 2. Festiwal odbywa się w Hotelu Sangate ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz określenie zasad panujących na terenie wydarzenia.
 4. Zgłoszneie udział w wydarzeniu jest traktowane jako akceptację postanowień poniższego regulaminu.
 5. Przebieg imprezy będzie monitorowany pod względem zachowywania koniecznych procedur bezpieczeństwa i higieny uczestników oraz obsługi eventu.
 6. Uczestnik wydarzenia jest świadomy możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 oraz konsekwencji tego wynikających(pomimo zastosowania wszelkich środków ostrożności).
 7. .Organizator zapewnia, że wszyscy pracownicy/obsługa eventu będzie posiadała zabezpieczenia w postaci maseczek/przyłbic oraz będzie zobligowana do częstej dezynfekcji rąk oraz miejsca, gdzie obsługuje się uczestników imprezy.
 8. Od uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagane wypełnienie kwestionariusza zdrowia. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgodnie z prawdą. Jeżeli stan zdrowia bądź kwestionariusz budzą podejrzenia zagrożenia wobec innych uczestników wydarzenia, organizator może podjąć decyzję o niewpuszczeniu takiej osoby na teren wydarzenia.
 9. Od uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagana częsta dezynfekcja dłoni. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących na terenie wydarzenia w salach warsztatowych oraz w miejscach, gdzie odbywa się trening taneczny.
 10. Jedzenie oraz napoje będą wydawane w sposób zachowujący procedury bezpieczeństwa oraz higieny.
 11. Organizator zapewnia, że sale, gdzie odbywa się trening taneczny będą często wietrzone tak aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach.
 12. .Organizator wydarzenia zapewnia, że każdego dnia pomieszczenia w których odbywają się warsztaty oraz treningi taneczne zostaną zdezynfekowane.
 13. Ilość osób przebywających na powierzchni wydarzenia jest ograniczona ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Ilość ta jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 14. Organizator lub pracownik imprezy ma prawo wyprosić z sali lub odmówić wstępu na sale osobie naruszającej zasady współżycia społecznego i nieprzestrzegającej obostrzeń związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii lub zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 15. Uczestnicy wydarzenia zobligowani są do przebywania w przestrzeni przeznaczonej na warsztat bądź trening taneczny.
 16. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję, a sprawca zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany zniszczonego mienia.

Od uczestników imprezy wymaga się:
1. Stosowania się do zaleceń organizatora w kwestii zachowania bezpieczeństwa i zdrowia podczas i po wydarzeniu.
2. Częstej dezynfekcji rąk.
3. Wyposażenia się w środki ochrony osobistej podczas wydarzenia osłaniającymi usta i nos. (maseczka/przyłbica)
4. Złożenia przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
wraz z podaniem wszelkich potrzebnych danych osobowych (umożliwiając Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy w razie konieczności)
5. Częstego mierzenia temperatury.
6. Zachowywania bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) wszędzie, gdzie jest to możliwe- w kolejkach do toalety, rejestracji, na korytarzach, innych miejscach mijania się uczestników imprezy.
7. Noszenia maseczki w sytuacjach, kiedy uczestnicy nie biorą udziału w warsztatach lub treningu tanecznym, podczas przemieszczania się na terenie wydarzenia.
8. Zadbania o higienę w jak najwyższy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom wydarzenia.
9. Poinformowania organizatora o ewentualnych sytuacjach, które mogą zagrażać uczestnikom eventu.
10. Uprasza się o nieuczestniczenie w wydarzeniu w wypadku pojawienia się niepokojących objawów oraz o kontakt w tej sprawie z organizatorem.

Zakup Biletów:
1. Zakup biletów odbywa się przez formularz na stronie
www.salsafestival.pl oraz na miejscu wydarzenia (Biuro festiwalowe w Hotel Sangate ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa) w godzinach otwarcia biura festiwalu, o ile sprzedaż biletów nie zostanie zakończona przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
2. Płatność przy sprzedaży online odbywa się bezgotówkowo, na miejscu wydarzenia sprzedaż biletów odbywa się gotówkowo.
3. Godziny otwarcia biura festiwalowego będą podane na stronie internetowej
www.salsafestival.pl
4. Wszelkie informacje dotyczące zasad zwrotów, wymian oraz inne informacje dotyczące biletów na festiwal znajdują się w Warunkach Zakupu

Inne postanowienia regulaminu:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo festiwalu są zastrzeżone dla organizatora.
 2. Organizator ESSF nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub porzucone na terenie obiektu.
 3. Podczas wydarzenia będą robione zdjęcia i nagrywane materiały video, które mogą obejmować wizerunki poszczególnych osób biorących w nim udział. Uczestnicy biorąc udział w imprezie wyrażają zgodę na publikację materiałów przez organizatora lub sponsora imprezy, które mogą obejmować ich wizerunek w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych lub reklamowych.
 4. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia.
 5. Organizator ESSF nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem, której kupujący składają zamówienia oraz za wszelkie problemy wynikające z konfiguracji indywidualnej komputerów, przerw w działąniu sieci lub innych niezależnych od organizatora.
 6. Organizator ESSF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy. Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji imprezy, grafiku zajęć oraz listy zaproszonych artystów.
 8. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania festiwalu, kiedy wystąpi taka konieczność lub nie będzie możliwości przeprowadzenia imprezy w sposób bezpieczny dla uczestników.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy uczestnika, który nie będzie zachowywał wymogów sanitarnych lub będzie zakłócał spokój podczas przebiegu wydarzenia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za siły wyższe takie jak: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.salsafestival.pl oraz w biurze festiwalowym.
 12. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie www.salsafestival.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.